Comportamento Estratéxico

 

ITINERARIO 4

Carácter: optativa

ECTS: 3


Docentes: 

 • Enma Moreno (USAL)
 • Leticia Lorenzo (UVigo)
 • Manel Antelo Suárez (USC)
 • María Gómez Rua (UVigo)
 • Miguel González. Loureiro (UVigo)

Obxectivos

 • Lograr que os estudantes manexen coñecementos de economía e empresa necesarios para comprender e analizar o comportamento estratéxico, en xeral, e en particular as estratexias empresariais.
 • Desenvolver nos estudantes a capacidade de analizar as estratexias empresariais utilizando as ferramentas propias de economía.
 • Elaborar informes que permitan a toma de decisións estratéxicas adecuadas ao contexto económico no que opera a empresa.

Contidos

Universidade de Vigo

 • Teoría de xogos e Equilibrio de Nash
 • Economía e estratexia
 • Estratexias competitivas
 • Posicionamento estratéxico para unha vantaxe competitiva
 • Xogos de mercado
 • Teoría das poxas
 • Información e axencia

Universidade de Santiago de Compostela

 • Introducción á teoría de xogos non cooperativos
 • Xogos non cooperativos con información completa e análisis de situación modelizables coma xogos non cooperativos con información completa (competencia imperfecta, provisión de benes públicos, equipos e esforzo, aranceis e comercio internacional, bens comunáis)
 • Xogos bayesianos estáticos e aplicacións paradigmáticas (subastas, competencia imperfecta con información privada)
 • Xogos bayesianos dinámicos e aplicacións paradigmáticas (señalización, escrutinio, seguros, calidade)
 • Xogos repetidos un número finito e infinito de veces e aplicacións (competencia en cantidades, competencia en prezos, a traxedia dos bens comunais nun contexto de xogos repetidos)

Metodoloxía docente 

 • Actividades introductorias
 • Sesións maxistrais
 • Resolución de problemas
 • Seminarios
 • Estudos de caso
 • Resolución de problemas e exercicios de forma autónoma
 • Prácticas autónomas a través de TIC

Actividades formativas

 • Presenciais (actividades que requiren asistencia, que pode ser por métodos telemáticos): 15 horas
 • Non presenciais (actividades a realizar de forma autónoma polo alumnado): 60 horas

Sistema de avaliación

 • Proba oral ou escrita (25-75%)
 • Observación sistémica (25-75%)

Outra información relevante

Requírense coñecementos de inglés, especialmente na comprensión lectora, xa que unha parte do material que se facilitará ao alumno está nesta lingua. Algunhas actividades poden desenvolverse en inglés.